św. Ernest, św. Rupert

Wielki Post, Mt 5, 17-19

Wszyscy lubimy dostawać dary, które są dla nas przyjemne. Nie lubimy natomiast, gdy ktoś nam coś karze lub czegoś od nas wymaga. Za chwilę usłyszysz tekst Ewangelii, który mówi o prawach i nakazach. Proś dla siebie o łaskę przyjęcia trudnych słów.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 5, 17-19
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim». 

Jezus nie uchyla się wobec prawa Bożego. Jego postawa względem grzechu jest zawsze radykalna. Dlatego tak bardzo pociąga nas Jego spójność i postawy moralne. Czy twoi znajomi powiedzieliby o tobie, że jesteś radykalny wobec grzechu i zła?

Odejście od przykazań następuje w bardzo subtelny sposób. Twoje myśli podpowiadają ci, że można coś przesunąć w czasie – a jak się często okazuje na “wieczne nigdy”. Lub wręcz, że są tysiące innych powodów, aby się nie modlić. Jak na nie reagujesz? Czy w tej swoistej walce toczonej w twojej głowie zwycięża pragnienie porozmawiania z Chrystusem?

Usłyszałeś słowa “A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”. Wielkość człowieka nie liczy się tytułami naukowymi oraz osobistą własnością, ale tym, w jakim stopniu żyje on dla innych i pomaga innym. Porozmawiaj z Jezusem o twoim wypełnianiu przykazań Bożych.

Nie da się dobrze wypełniać prawa, jeśli nie trwa się przy źródle łaski. To właśnie spotkanie z Najwyższym napełnia i uzdatnia do bycia dla innych. Proś Jezusa, aby dawał ci siły do pomocy innym.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: