Okres zwykły, Łk 6,12–19

Działanie wypełnia często cały dzień. Przypominamy sobie nasze życie przez pryzmat aktywności. Dziś Jezus zaprasza, by działać tak jak On. Otwórz serce na przyjęcie Jego nauki.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 6,12–19
Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Zanim Jezus wybierze apostołów, modli się długo sam przed Bogiem. Działanie chrześcijanina wymaga modlitwy. To na modlitwie człowiek otrzymuje rozkaz od Boga, by działać tak, a nie inaczej. Wyobraź sobie najbliższą przyszłość. Jakie aktywności wymagają dłuższej modlitwy przed ich podjęciem?

Jezus zszedł z apostołami z góry i zatrzymał się na równinie. Zatrzymanie poprzedza działalność wśród tłumu. Przed wykonaniem drobnych nawet czynności warto znaleźć chwilę na zatrzymanie się. Możesz wtedy pomyśleć: „W jakim miejscu jestem?”, „Jak się czuję?”, „Co teraz zamierzam zrobić?”. W jaki sposób możesz przypominać sobie o konieczności zatrzymania?

Jezus naucza i uzdrawia, mając przy sobie bliskich towarzyszy, apostołów. Troska o wsparcie jest kluczowa dla dobrego działania. Gdy czuję, że mogę liczyć na życzliwych mi ludzi, działam chętniej i skuteczniej. Kogo chciałbyś widzieć przy sobie podczas najbliższej ważnej aktywności? Jak możesz się zatroszczyć o obecność tej osoby?

Porozmawiaj z Jezusem o ważnym działaniu, które jest przed tobą. Opowiedz Mu o swoich uczuciach związanych z tą aktywnością. Poproś, by uczył cię działać z namysłem. Proś także o życzliwych ludzi, którzy będą dla ciebie wsparciem.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: