Okres zwykły, Łk 12,39–48

Każdy z nas ma w swoim życiu osoby, miejsca lub rzeczy, którymi zarządza. Nieraz są to podwładni, materiały lub czas. W tekście dzisiejszej Ewangelii Jezus pokaże nam swoje spojrzenie na ten temat.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 12,39–48
Jezus powiedział do swoich uczniów: „To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?” Pan odpowiedział: „Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą”.

W dzisiejszym czytaniu Pan Jezus dużo wspomina o czuwaniu. Zestawia czekanie na Jego przyjście z czekaniem na konkretne wydarzenie. Nie będzie to znany nam moment czy jasno określony czas. Dlaczego Jezus nie podaje konkretnej daty?  Po co wzywa nas do nieustannego czuwania i trzymania się Jego zasad? O czym świadczy to, że cały czas Go wyczekujemy?

Pan Jezus pokazuje również dwa przykłady zarządzania powierzonym ci dobrem. Możesz je wykorzystywać egoistycznie, dla swojej przyjemności. Możesz też wywiązywać się ze swoich obowiązków i dbać o to, aby wszystko, co otrzymałeś, dobrze służyło tobie i innym. Gdzie masz miejsca w swoim życiu lub dobra, którymi zarządzasz? Co możesz zrobić, by zarządzać nimi lepiej? Gdzie w twoim życiu trzeba więcej posłuszeństwa Bogu?

Jezus zwraca uwagę, że zło może być różnie postrzegane i oceniane – jako świadome bądź nieświadome zaniedbywanie. Zastanów się, czy masz w swoim życiu takie miejsca, w których wiesz, że nie do końca służysz Bogu? Może masz też przestrzenie, w których dzieje się coś złego? Poświęć trochę uwagi tym sprawom, aby móc lepiej służyć Bogu.

Poproś Boga o umiejętność wiernego zarządzania powierzonymi ci darami i trwanie przy Nim niezależnie od zmiennych kolei twojego życia.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: