Okres zwykły, Łk 20,27–40

Stań dzisiaj przed Bogiem z pełną świadomością, że jest to ten sam Bóg, który przemawiał do proroków, apostołów i świętych poprzez całe dzieje ludzkości na ziemi. Pomyśl, że ze wszystkimi zbawionymi spotkasz się po śmierci w niebie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 20,27–40
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa «Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: „Nauczycielu, dobrze powiedziałeś”. I już o nic nie śmieli Go pytać.

Bóg wraz z duszą nieśmiertelną dał człowiekowi tęsknotę za wiecznością, którą odczuwa nawet ktoś nie znający Boga. Jednak to drugie życie po życiu, życie pełnią dziecięctwa Bożego, osłonięte jest tajemnicą. Istnienie po śmierci, świętych obcowanie, stałe przebywanie przed Obliczem Boga wymyka się naszym wyobrażeniom. A jak ty wyobrażasz sobie niebo?

Niektórzy mówią, że niebo jest nudne, skoro z chórem aniołów bez przerwy trzeba śpiewać: „hosanna”. Są i tacy, którzy żyją, jakby po śmierci nic nie istniało, i w swoich życiowych wyborach nie uwzględniają wieczności. Z kolei ludziom wpatrzonym w Jezusa i podążającym Jego ścieżką do Ojca dane jest już na ziemi doświadczyć przedsmaku nieba. Jaka jest twoja postawa wobec życia wiecznego?

Jezus po raz kolejny cierpliwie tłumaczy, że logika doczesności niewiele ma wspólnego z królestwem Bożym. Status społeczny, rasa, płeć, kondycja fizyczna, zależności między ludźmi przestaną mieć znaczenie. Zostanie tylko miłość, bo ona zwycięża śmierć. Słuchając kolejny raz Ewangelii, możesz ogarnąć modlitwą swoich bliskich zmarłych, w nadziei ponownego spotkania u Pana.

Na koniec powierz Jezusowi swoją śmierć i życie wieczne. Zaproś do tej modlitwy tych, którzy już są w niebie: twojego patrona czy Anioła Stróża. Ufaj, że Zmartwychwstały Jezus gorąco pragnie twego zmartwychwstania w Nim.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: