Okres wielkanocny, Łk 24,46–53

Jakie jest Jego imię? Jezus. Przez to imię będzie głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Czy znasz naprawdę to imię?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 24,46–53
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 

Zanim Jezus objawił uczniom swoją „ostatnią wolę”, oświecił ich umysły. Czy chcesz, aby Chrystus oświecił ciebie, twoje życie, abyś dzisiaj usłyszał i zrozumiał Jego słowo do ciebie? Czy chcesz stać się uczestnikiem w pełni  głoszenia Miłości? Jesus to Miłość. Bezwarunkowa, czysta, do końca. Po śmierci, po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu. Doskonała. Pełna.

Ma się wypełnić Wszystko – wszystko, co jest zapisane. Zapisane jest również u Boga twoje życie. Czy jesteś dzisiaj gotowy, żeby Bóg w całości wypełnił cię Słowem? Jak wypełnia się wola Boga w twoim życiu? Pan jest zainteresowany całym tobą, abyś mógł korzystać z Jego doskonałej pełni. Chce cię przyoblec w Moc z Wysoka, dlatego pozostań w mieście – tu, gdzie jesteś, gdzie Pan powołuje cię do swojego Dzieła.

„Wy jesteście świadkami tego”. Tak, jesteś świadkiem przejścia Jezusa w tej chwili – to twój czas. Tylko w jakim celu? Czy chcesz tego całym sercem? Chcesz przyjąć obietnicę Ojca dla Dziecka? Bóg chce ci ją dać dzisiaj. Weź ją i trwaj na modlitwie w świątyni swego serca, aby Pan ci błogosławił. Abyś mógł być wypełniony Miłością.

Panie, proszę Cię, daj mi moc; pełnię możliwości, szczęścia, abym mógł zanieść ją w Twoje imię innym. Wypełnij mnie dla innych…

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: