Okres zwykły, Łk 12,32–48

Odłóż na moment bieżące sprawy. Stań pośród uczniów, do których zwraca się Jezus. Wsłuchaj się w Jego słowa. Poczuj, że ty też należysz do tej „małej trzódki”, którą Bóg Ojciec zaprasza do swojego wiecznego królestwa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 12,32–48
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę  przypowieść, czy też do wszystkich?” Pan odpowiedział: „Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą”.

Jezus zwraca uwagę na przywiązanie serca. Zaleca uczniom, aby byli oderwani od ziemskich bogactw, a starali się o skarby nieba. Zbytnie przywiązanie do dóbr ziemskich może spowodować rozminięcie się z Bogiem. Pomyśl, gdzie w tym momencie jest twoje serce? Jakie troski go wypełniają?

W drugiej części Ewangelii Jezus przypomina o tym, co nieuchronne: życie ludzkie kończy się Sądem Bożym, od którego zależy wieczność każdego człowieka. Wzywa do postawy czujności i gotowości na spotkanie z Odkupicielem. Spróbuj sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś gotowy na spotkanie z Nim.

Oczekiwanie, czyli przeżywanie danego czasu przez Boga, nie ma być wypełnione biernością, nicnierobieniem. Czas ten ma być wykorzystany na pomnażanie otrzymanych darów. Posłuchaj jeszcze raz Ewangelii i pomyśl, czy możesz dzisiaj tak powiedzieć o swoim życiu: zrobiłem wszystko, co do mnie należało, tak jak rządca w ostatniej przypowieści.

Na koniec modlitwy podziękuj za to spotkanie, za to wszystko, czego doświadczyłeś  i co usłyszałeś. Możesz poprosić o świadome pragnienie życia wiecznego w królestwie Bożym.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: